گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

پروژه های خاتمه یافته

بازار ساحلی نوشهر 
در زمینی به مساحت 6750 متر مربع می باشد که دارای 700 مغازه و در 3 طبقه 3 طبقه بنا شده