گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

الزامات پیش آمدگی ساختمان

الزامات پیش آمدگی های ساختمان طبق ضوابط شهرداری

همانطور که می دانیم طراحی ساختمان از هر نوعی که باشد یک سری قواعد و ضوابطی وجود دارد که شهرداریها  آن را وضع کرده و رعایت آنها برای هر طراحی لازم است تا به نقشه ها در نظام مهندسی و یا شهرداری ایرادی وارد نگردد . یکی از این ضوابط الزامات پیش آمدگی ساختمان است . بطور کلی ۲ نوع پیش آمدگی در ضوابط ملاک عمل است

۱-پیش آمدگی در معابر عمومی

۲-پیش آمدگی در محدوده مالکیت

ما در این مطلب سعی خواهیم کرد به مهمترین این نکات اشاره کنیم

 

پیش آمدگی در معابر عمومی

  • پیش آمدگی در معابر با پهنای کمتر از ۱۲ متر و در معابر موسوم به بزرگراه مجاز نیست .
  • هیچ گونه لوله کشی و کانال کشی تاسیساتی نباید در جداره خارجی پیش آمدگی طبقات و بام تعبیه شود.
  • پیش آمدگی زیر زمین ساختمان در خارج از محدوده مالکیت و در معابر عمومی ممنوع است
  • پیش آمدگی تا عمق حداکثر ۸۰ سانتی متر در ارتفاع بیش از ۳.۵ متر و فاصله افقی بیش از ۸۰ سانتی متر از معابر عمومی با پهنای 12 تا ۲۰ متر مجاز است.

 

  • پیش آمدگی تا عمق حداکثر 1.2 متر در ارتفاع بیش از ۳.۵ متر و فاصله افقی بیش از ۸۰ سانتی متر از  معابر عمومی با پهنای بیش از 20 متر مجاز است.

  • درگاهی و لبه کف پنجره ؛ نیم ستون چسبیده به دیوار , قرنیز و لوله های آب باران و پله یا شیبراه ورودی با عمق حداکثر ۱۰ سانتی متر در ارتفاع حداقل ۳.۵ متر از کف معبر مجاز است .

پیش آمدگی در داخل محدوده مالکیت

  • پیش آمدگی طبقات و یا بخشی از آنها از ارتفاع حداقل ۲.۷۰ متر در صورتی که در داخل حدود سطح اشغال اعلام شده از شهرداری باشد مجاز است .

  • پیش آمدگی سایبان یا بارن گیر بام از حد ساختمان به عمق حداکثر ۸۰ سانتی متر در ارتفاع حداقل ۲.۷۰ متر از کف زمین در صورتی که از حد زمین مجاور حداقل ۸۰ سانتی متر فاصله داشته باشد مجاز است.