گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

ابعاد و میلگرد پی نواری

محاسبه ابعاد و تعداد میلگردهای پی های ساختمان به خصوص پی نواری که پر کاربردترین نوع پی می باشد یکی از اصولی ترین و در عین حال مهم ترین اصل برای مهندسان عمران و سازه است که البته کاربرد فراوان برای مهندسان معمار از جهت ترسیم نیز دارد . ما در این مطب جداولی را برای شما آماده کردیم که در ۳ نوع خاک مختلف ابعاد و تعداد میلگردهای پی نواری را به شما پیش نهاد می دهد :