گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

جدول محاسبه طول دیوار برشی

در طراحی سازه ساختمان یکی از ارکان مهم طراحی دیوار برشی است . بسیاری از همکاران بیشتر به تعبیه دیوار برشی در طراحی توجه دارند اما به طول لازم آن کمتر توجه می شود . تقریب و برآورد اولیه طول لازم برای دیوار در سیستم های دوگانه باعث می شود که قاب های ساختمان برای ۲۵٪ و دیوارها برای ۷۵٪ باربری جانبی طرح شوند .
به طوری که محاسبه کردن اولیه طول لازم برای دیوار برشی ، طراح را به سوی یک طرح بهینه هدایت خواهد کرد . در ادامه حدول محاسبه سر انگشتی طول مورد نیاز دیوار برشی ارائه خواهد شد .